Tietosuojaseloste

Tämä on Dekonomi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 18.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Dekonomi Oy

Y-tunnus: 2956801-1

Osoite: Pajakuja 10-12 B 9, 41340 Laukaa

Puhelinnumero: 0413190585

Sähköposti: info@dekonomi.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Toni Kauppinen

Puhelinnumero: 0413190585

Sähköposti: toni.kauppinen@dekonomi.fi

3. Rekisterin nimi

Dekonomi Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanien rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten:

  • Palveluiden tarjoamiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen
  • Palvelutoimenpiteiden, toimeksiantojen, laskutuksen hallinnan ja laadun varmistamiseen
  • Asiakassuhteen ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen
  • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
  • Kyselyiden ja tutkimusten tekemiseen
  • Verkkosivujen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen
  • Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi
  • Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Asiakas- ja markkinointiviestintään
  • Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli henkilö on antanut siihen suostumuksen

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme tietoja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain siinä määrin kuin käsittely on tarpeellista. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm: nimi, ammattinimike, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite, paikkakunta), tilaukseen ja palveluun liittyvät tiedot, y-tunnus, laskutustiedot, www-sivustojen osoitteet, IP-osoite, sosiaalisen median kautta kerättävät tiedot, tiedot markkinointiluvista ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (yhteydenotot, palaute, alkamis- ja päättymisaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, verkkosivun evästeiden kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Näiden lisäksi tietoja voidaan kerätä yhteistyökumppaneilta (tietoja, joissa henkilön suostumus viestintään) sekä julkisesti saatavilla olevasta rekisteristä.

7. Tietojen säilyttäminen ja käsittelijät

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietoja voidaan säilyttää asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen myös pidempään, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan henkilöltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä henkilö ilmoittaa meille. Sinulla on aina oikeus tarkistaa sinua koskevat tiedot ja tarvittaessa vaatia tietojen korjaamista tai poistamista.

Pääsääntöisesti tietoja käsittelevät Dekonomi Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat tietojen käsittelyyn. Saatamme käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja toimeksiannostamme etukäteen sovittujen ohjeiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sähköposti-, pilvipalvelu, markkinointi-, asiakkuudenhallinta, taloushallinto- ja muut vastaavat palvelut. Varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

6. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme (www.dekonomi.fi) evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa päätelaitteelle. Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan arvioida verkkosivujen tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivulle palaavat käyttäjät. Evästeet ovat selain kohtaisia ja käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ellei käyttäjä itse jätä yhteystietoja sivustolla olevien lomakkeiden avulla. Evästeet voi halutessaan poistaa selaimen käytön asetuksista tai asettaa, mitkä evästeet sallitaan verkkosivulla. Osa evästeistä on kuitenkin välttämättömiä sivuston sujuvalle käytölle.

Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujen käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivuille. Verkkosivuston sivut ja artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä, kuten videoita, kuvia, artikkeleita ja linkkejä. Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Kolmansien osapuolten evästeet

Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolten tarjoamia evästeitä kuten analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Verkkosivumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin painikkeet. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi verkkosivujamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Dekonomi vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

Lisätietoja Instagramin tietosuojakäytännöstä.

Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöstä.

Lisätietoja Twitterin tietosuojakäytännöstä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Dekonomi ei luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle, ellei yrityksen käytössä olevan palvelun (mm. pilvipalvelut, sähköposti- ja markkinoinnin automatiikka) käyttäminen sitä edellytä. Henkilötietoja pyritään säilyttämään ensisijaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä. Ulkopuolisia palveluita voivat olla mm. asiakkuudenhallinta, – taloushallintopalvelut ja muut vastaavat pilvipalvelut, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, palveluntarjoaja on valittu sillä perusteella, että tietoja käsitellään lain edellyttämin perustein, tietoturvasuoja on riittävä (EU:n komission peruste) ja palveluntarjoaja on osa EU:n ja Yhdysvaltain välistä ns. Privacy Shield -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa tietoturvallinen henkilötietojen käsittely Yhdysvalloissa (https://www.privacyshield.gov/list).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena: Ne ovat suojattu palomuurein sekä yleisesti hyväksyttyjen tietoturva-asetusten ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja ja niihin liittyvien rekisterin tietoja käyttäviä henkilöjä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojärjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt sekä sopimukseen perustuen kolmannen osapuolen henkilöt (mm. palveluntarjoajat).

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).